PLYNOINŠTALÁCIA - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PLYNOINŠTALÁCIA

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB

  Pod pojmom plynoinštalácia rozumieme súbor zariadení zabezpečujúcich kontinuálnu dodávku vykurovacieho média (zemného plynu).

      
Rozvod plynu

 • odberné plynové zariadenie (OPZ): zariadenie, ktoré sa začína za hlavným uzáverom a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu

 • domový plynovod: časť odberného plynového zariadenia, ktorá sa začína za HUP a končí sa uzávermi plynových spotrebičov

 • vonkajší domový plynovod: časť domového plynovodu, ktorá sa začína za HUP a končí sa pri vonkajšej obvodovej stene budovy

 • vnútorný domový plynovod: časť domového plynovodu, ktorá sa začína pri vonkajšej obvodovej stene budovy a končí sa uzávermi spotrebičov

 • spotrebičový rozvod: časť OPZ, ktorá sa začína za uzáverom spotrebiča a končí sa vstupným spojom spotrebiča

 • regulátor tlaku plynu (ďalej len regulátor): zariadenie, ktoré samočinne znižuje premenlivý vstupný tlak plynu na konštantný výstupný tlak v rozsahu tolerančného poľa

 • domový regulátor: zariadenie zabezpečujúce konštantný tlak plynu v OPZ TPP 704 01 8

 • plynomerový regulátor: zariadenie zabezpečujúce konštantný tlak plynu pred plynomerom príslušného bytu

 • spotrebičový regulátor: zariadenie udržiavajúce konštantný tlak plynu pred plynovým spotrebičom

 • stúpacie vedenie: zvislá časť domového plynovodu prechádzajúca najmenej dvoma podlažiami

 • pevné pripojenie spotrebiča: stabilný (pevný) spotrebičový rozvod pripojený k spotrebičovému uzáveru na domovom plynovode

 • pružné pripojenie spotrebiča: ohybný spotrebičový rozvod pomocou hadice pripojený k spotrebičovému uzáveru na domovom plynovode

 • izolačný spoj: konštrukčný prvok určený na prerušenie elektrickej vodivosti

 • prechod domového plynovodu: časť domového plynovodu, ktorá prechádza cez steny, stropy budov a pod.

 • chránička: ochranná rúra, cez ktorú prechádza plynovod

 • inštalačné (technické) podlažie: zvláštny priestor v budove, ktorý je určený len na umiestnenie inštalácií

 • zemný modul: uzatvorená schránka na ochranu plynového zariadenia (napr. domový regulátor), ktoré je uložené pod úrovňou terénu

      
      
Plynové spotrebiče

 • plynový spotrebič: zariadenie využívajúce energiu plynu jeho spaľovaním na prípravu pokrmov, teplej úžitkovej vody, vykurovanie, chladenie alebo na  technologické účely

 • vetraný priestor: priestor so stálou výmennou vzduchu prirodzeným alebo núteným (mechanickým) spôsobom z vonkajšieho priestoru

 • priamo vetrateľný priestor: priestor alebo miestnosť, v ktorej možno výmenu vzduchu uskutočniť priamo otvorením okien, balkónových dverí, žalúzií a pod.

 • nepriamo vetrateľný priestor: priestor alebo miestnosť, v ktorej možno výmenu vzduchu uskutočniť nepriamo, prepojením cez susediaci vetraný priestor (napr. otvorením spojovacích dverí)

 • prívod spaľovacieho vzduchu: otvor alebo zariadenie, ktorým sa privádza potrebné množstvo spaľovacieho vzduchu na prevádzku spotrebiča

 • menovitý tepelný príkon spotrebiča (ďalej len príkon): tepelný tok vytvorený spaľovaním plynu privádzaného do spotrebiča za jednotku času za daných podmienok

 • menovitý tepelný výkon spotrebiča (ďalej len výkon): tepelný tok za jednotku času využitý na účel, na ktorý je spotrebič určený TPP 704 01 9   Projektová dokumentácia pre daný objekt (chata, rodinný dom, polyfunkčný objekt, bytovka a pod.) bude vyhotovená v zmysle platnej legislatívy, ktorá zahrňuje všetku potrebnú dokumentáciu v zmysle projektu, či už pre stavebné povolenie /PSP/, projektu stavby /PS/, realizačného projektu /RP/.


Obr. č.1 Plynoinštalácia /ukážka z projektu/

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky