PRÍPOJKA ZDRAVOTECHNIKY (VODA, KANÁL) - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PRÍPOJKA ZDRAVOTECHNIKY (VODA, KANÁL)

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB > PRÍPOJKY


  Pojem prípojka zdravotechniky zárhňa vodovodnú a kanalizačnú prípojku.

  •     Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je  osadené.  Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. (§ 4 zákona 442/2002 Z. z. ods.1).  Vodovodná prípojka je vodnou stavbou ak sa na  ňu vzťahujú ustanovenia §52 zákona 364/2004  Z. z.  o vodách.


  •     Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody  z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa  odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis (§ 4 zákona 442/2002 Z. z. ods.2). Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou ak sa na ňu vzťahujú  ustanovenia §52  zákona 364/2004 Z. z. o vodách.


Obr. č.1 Prípojka zdravotechniky /ukážka z projektu/

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky